వ్యాకరణం అంటే ఏమిటి.. ? దాని ప్రయోజనం ఏమ

వ్యాకరణం అంటే అర్దమయ్యేటట్లు చెప్పుకోవాలంటే  గ్రామర్ .  అర్దం మాట్లాడుకోవాలంటే వ్యాకృతి ఉన్నదే వ్యాకరణం అంటే... ఒక భాషలోని నియమ నిబంధనలను,  మార్పులను  తత్వ

ఇంకా చదవండి